Innovatie

Feedback NL

Klachten, verzoeken om informatie of bezwaar op besluit

Specifieke verzoeken en opmerkingen in het kader van juridische kwesties, de Wet open overheid (Woo), bezwaar op besluiten en met betrekking tot een klacht over het handelen van NMi of een medewerker van NMi, dienen schriftelijk te worden ingediend. Uw klacht of bezwaar dient te voldoen aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en wordt behandeld zoals vastgelegd in de wet. Termijnen volgens de wet vangen pas aan op het moment dat de verzoekschriften ook zijn geadresseerd op voornoemde wijze en zijn ontvangen. Een klacht, bezwaar of informatieverzoek kan alleen schriftelijk worden ingediend. Per fax of e-mail ingediende verzoeken worden niet in behandeling genomen omdat de elektronische weg niet is opengesteld.
_

Klachten

Het indienen van een klacht geschiedt door het indienen van een klaagschrift bij:

NMi Certin B.V.
nmi@nmi.nl

NMi Certin UK (TIC) Ltd.
nmi@nmi.nl

T.a.v. Secretariate NMi
Postbus 463
2600 AL Delft

 • De klacht moet gaan om over het handelen van NMi of een medewerker van NMi.
 • De klacht bevat de naam en het adres van de indiener.
 • De klacht moet zijn voorzien van een dagtekening.
 • De klacht bevat een omschrijving van het vermoeden van (foutief) handelen van de organisatie of medewerker.
 • De klacht bevat de gronden voor het klagen.
 • De klacht moet ondertekend zijn door de indiener.

_

Bezwaar

Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij:

NMi Certin B.V.
certification@nmi.nl

NMi Certin UK  (TIC) Ltd.
certification@nmi.nl

of
T.a.v. NMi Certification Board
Postbus 463
2600 AL Delft

 • Het moet gaan om een bezwaar tegen een bestuursrechtelijk besluit.
 • Het bezwaarschrift bevat de naam en het adres van de indiener.
 • Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een dagtekening.
 • Het bezwaarschrift bevat een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
 • Het bezwaarschrift bevat de gronden voor het bezwaar.
 • Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn door de indiener. Als namens iemand anders bezwaar wordt gemaakt, moet ook de machtiging daarvan zijn bijgevoegd.

Hiernaast moet het bezwaarschrift op tijd, dat wil zeggen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, zijn ingediend door of namens iemand die een direct belang heeft bij het besluit.

Regeling Bezwaarprocedure NMi Certin

_

Verzoek om informatie

Het verzoeken om informatie geschiedt door het indienen van een verzoekschrift bij:
NMi Certin B.V.
T.a.v. Hoofd Certificatie-instelling
Postbus 463
2600 AL Delft

• Het verzoek moet zijn voorzien van de naam van de verzoeker en een postadres.
• De informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid van NMi Certin B.V. ter uitvoering van haar publieke taak.
• Het verzoek om informatie moet niet te algemeen zijn. Het onderwerp waarover u informatie wenst dient specifiek genoemd te worden.
• Het moet gaan om een document waarover NMi Certin B.V. beschikt.
• Een verzoek moet ondertekend zijn door de verzoeker.
_

Openbare informatie

NMi is een onafhankelijk en onpartijdig test-, inspectie- en certificeringsinstelling die bij regeling is aangewezen voor het keuren van politiemeetmiddelen. NMi hecht grote waarde aan haar onafhankelijkheid. Het kundig onderzoeken van meetinstrumenten, waarbij de burger mag vertrouwen op de goede werking van de meetinstrumenten, is belangrijk voor NMi. Dit vertrouwen wordt door NMi gewaarborgd door accreditatie van haar activiteiten die periodiek wordt getoetst door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl).

Helaas zijn internet- en perspublicaties over certificering en inzet van meetinstrumenten niet altijd volledig of correct. NMi streeft naar vertrouwen bij de burger omtrent de betrouwbaarheid van haar certificeringen. NMi heeft een geheimhoudingsplicht met de fabrikanten voor bescherming van het Intellectueel Eigendom van hun producten, die ook geregeld is vanuit de accreditatie-eisen. Betreffende NMi-verklaringen van de meetinstrumenten die worden gebruikt door de politie, zijn beschikbaar op de website van de politie en de website van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Ook zijn handleidingen van meetinstrumenten en voorschriften beschikbaar op de website van de politie en/of CJIB.